ข่าวกิจกรรม

พฤศจิกายน 14, 2017

แจ้งปิดให้บริการ

กรกฎาคม 12, 2017

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยระบบ CHE-QA Online เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มิถุนายน 5, 2017

โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต หลักสูตร Cloud Computing With OpenStack รุ่นที่ 1 วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พฤษภาคม 3, 2017

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการสึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวิฒิ (Thiland Quality Register :TQR) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ