Central2018

ห้อง 1201 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 1202 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 1203 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 1204 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 1205 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 1206 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 1207 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0033 (Large)

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

กรกฎาคม 15, 2015

ชั้น 12

ห้อง 1201 ความจุ/อุปกรณ์ภา […]
กรกฎาคม 15, 2015

ชั้น 11

ห้อง 1101 ความจุ/อุปกรณ์ภา […]
กรกฎาคม 15, 2015

ชั้น 10

ห้อง 1001 ความจุ/อุปกรณ์ภา […]
กรกฎาคม 15, 2015

ชั้น 9

ห้อง 901 ความจุ/อุปกรณ์ภาย […]