วันพุธที่ 12 กรกฎาคม สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยระบบ CHE-QA Online เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต หลักสูตร Cloud Computing With OpenStack รุ่นที่ 1 วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มิถุนายน 5, 2017
แจ้งปิดให้บริการ
พฤศจิกายน 14, 2017

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยระบบ CHE-QA Online เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

189212 189213 189216

Comments are closed.