โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการสึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวิฒิ (Thiland Quality Register :TQR) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการสึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวิฒิ (Thiland Quality Register :TQR) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
มีนาคม 30, 2017
โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต หลักสูตร Cloud Computing With OpenStack รุ่นที่ 1 วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มิถุนายน 5, 2017

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการสึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวิฒิ (Thiland Quality Register :TQR) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

79526_0 79527 79528 79529 79530 79531 79533

Comments are closed.