ณัฐวุฒิ อินทรักษ์  

02-549-4555

หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

( อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ )

 

เอกชัย แซ่คู

0-2549-4555

งานด้านเทคนิคและบำรุงอาคาร

บัณฑิต  ห่วงศรี

0-2549-4555

งานด้านเทคนิคและบำรุงอาคาร

ภาวิณี  เตชะพิชญ์อนันต์

0-2549-4555

งานดูแลประจำอาคาร

กิจติศักดิ์  งดสันเทียะ

0-2549-4555

งานดูแลประจำอาคาร