เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

  • ณัฐวุฒิ       อินทรักษ์                          โทร 0-2549-4555
  • บัณฑิต      ห่วงศรี                              โทร 0-2549-4555
  • เอกชัย       แซ่คู                                 โทร 0-2549-4555
  • ภาวิณี        เตชะพิชญ์อนันต์              โทร 0-2549-4555
  • กิจติศักดิ์   งดสันเที่ยะ                       โทร 0-2549-4555

หรือสามรถเดินทางมาติดต่อโดยตรงที่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค