ภารกิจเกี่ยวกับอาคาร

     อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เป็นอาคารที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา และการดำเนินกิจกรรมต่างๆของ นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพื้นที่การให้บริการ 13 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 22,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ห้องต่างๆดังนี้
     1) ห้องเรียน 54 ห้อง
     2) ห้องอบรมสัมมนา 2 ห้อง
     3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง
     4) ห้องเรียนนวัตกรรม(smart classroom) 6 ห้อง
     5) ห้อง Discussion 23 ห้อง
     6) ห้องพักอาจารย์ 5 ห้อง

     อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ประสานงานของบุคลากร ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลในด้านต่างๆ เช่น
     1) การบริการด้านการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ด้านการประสานงาน แนะนำ ชี้แจงรายละเอียด และให้ข้อมูล กับ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ในการใช้งาน ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมสัมมนา ห้องเรียนนวัตกรรม(smart classroom) และห้องDiscussion เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
     2) งานอาคารสถานที่ โดยปฏิบัติงานดูแล บำรุงรักษา พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ภายใน ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมสัมมนา ห้องDiscussion Room และพื้นที่อำนวยความสะดวกโดยรอบ รวมไปถึง ดูแล ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ของอาคารเรียนรวมฯ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เนต ระบบน้ำประปา และอื่นๆ ให้มีความเรียบร้อย และพร้อมในการใช้งาน